ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1: INTERPRETATIE

1.1 Definities 
Opdrachtgever. De opdrachtgever is diegene die een order plaatst en daardoor afnemer is van de goederen en diensten van de opdrachtnemer.

Opdrachtnemer. De opdrachtnemer is Puzzl BV onder de naam van Print-Shop.be, met maatschappelijke zetel te 8540 Deerlijk - De Spijker 12, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE 0837.923.315. RPR Gent afd. Kortrijk.

Overmacht. Onder overmacht wordt verstaan "de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één van de partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst al te voorzien". De volgende gevallen worden alleszins als overmacht beschouwd: uitputting van de voorraad, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van een partij, tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen, machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektrische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of licentie), brandstoftekorten en fouten of vertragingen te wijten aan derden.

Partijen. De partijen zijn zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

1.2 Toepasselijkheid
Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden, die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, gelden de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.

ARTIKEL 2: TOT STANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1 Totstandkoming 
Aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van nazicht van de te reproduceren en/of te zetten documenten. De opdrachtnemer wordt pas geacht de bestelling te aanvaarden nadat de opdrachtnemer de bestanden van de opdrachtgever ontvangen heeft, en schriftelijk bevestigd heeft de opdracht te zullen aanvaarden en uitvoeren.

2.2 Weigeringsgronden 
De opdrachtnemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor een bestelling te weigeren, ondermeer wanneer een opdracht in strijd zou kunnen zijn met de openbare orde en goede zeden of met wetgeving i.v.m. discriminatie, racisme, xenofobie of negationisme. Daarnaast kan de opdrachtnemer elke opdracht weigeren waarvan hij redelijkerwijze mag aannemen dat deze zijn eigen imago kan beschadigen.

2.3 Aanbiedingen
Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen worden al onze aanbiedingen slechts ten informatieve titel verstrekt. Alle opgegeven prijzen zijn excl. BTW en zijn slechts geldig voor een bepaalde duur. Indien er geen duur vermeld wordt in een offerte, zijn onze prijzen 30 kalenderdagen geldig.

ARTIKEL 3: UITSLUITING HERROEPINGSRECHT – ANNULERING - OPSCHORTING

3.1 Uitsluiting herroepingsrecht 
Het dient aangestipt dat de goederen die door opdrachtnemer aangeleverd worden, uniek en specifiek zijn. Omwille hiervan kan de opdrachtgever geen gebruik maken van de herroepingstermijn van 14 dagen voorzien in het Wetboek Economisch Recht boek VI artikelen 
(zie artikel 53 WER boek VI).

3.2 Annulering
Indien de opdrachtgever de bestelling annuleert, zal de opdrachtnemer factureren op basis van het stadium waarin de bestelling zich bevindt. Er zal een bedrag aangerekend worden, bestaande uit de gemaakte kosten, vermeerderd met een schadevergoeding zoals vermeld in artikel 6 van deze voorwaarden.

3.3 Opschorting van de opdracht
Indien de opdrachtgever de opdracht tijdelijk zou opschorten, is de opdrachtnemer gerechtigd om, op basis van het stadium waarin de bestelling zich bevindt, over te gaan tot een tussentijdse facturatie.

ARTIKEL 4: OPMAAK EN SPECIFICATIES VAN HET DRUKWERK EN VERANTWOORDELIJKHEID DAARVOOR

4.1 Aanlevering
Nadat de opdrachtgever het bestelformulier ingevuld heeft, kunnen bestanden aangeleverd worden. Dit kan door een directe aanlevering met een online bestandscontrole, dan wel door het aanleveren bij een medewerker van de opdrachtnemer, die vervolgens een controle zal uitoefenen.

Indien de opdrachtgever kiest voor de online bestandscontrole, dan kan de opdracht pas worden uitgevoerd, nadat de opdrachtgever het afdrukvoorbeeld goedgekeurd heeft.

Een aanlevering die niet conform de supra beschreven methodes zou verlopen, dient door de opdrachtnemer niet aanvaard te worden.

4.2 Afwijkingen
De opdrachtgever dient rekening te houden met het feit dat kleuren – van drukwerkproducten en opmaakbestanden – zoals weergegeven in een eigen print-out van de opdrachtgever of zoals vertoond op een beeldscherm van de opdrachtgever, in zekere mate kunnen afwijken van de kleur van het drukwerk na productie. Een dergelijke afwijking is geen grondslag tot niet-betaling of ontbinding van de overeenkomst.

Afwijkingen tot 5% van het vooropgestelde formaat zijn toegelaten en geven de opdrachtgever geen grondslag tot niet-betaling of ontbinding van de overeenkomst. De afwijkingen worden bepaald door vergelijking (i) in geval van “online controle bestanden”: met het bestand zoals door de opdrachtnemer ontvangen en (ii) in andere gevallen: met het afdrukvoorbeeld in PDF-formaat.

Afwijkingen in aantallen zijn toegestaan voor zover de afwijking maximum 5% bedraagt van het aantal volgens de opdracht. Binnen deze marge wordt het meerdere niet in rekening gebracht en het mindere niet verrekend.

ARTIKEL 5: PRIJS EN BETALING

5.1 Prijzen
Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege opgelegd worden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Elke factuur is netto, en dient vooraf te worden voldaan. Betaling op rekening en of contant betalen te Deerlijk is niet mogelijk, tenzij vooraf anders is overeengekomen.

5.2 Betalingstermijn
De facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet-betaling binnen de gestelde termijn, is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlsinterest van 10 % per jaar op dat bedrag verschuldigd, te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur tot op datum van volledige betaling, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 15 % op dat bedrag, met een minimum van 125 euro.

5.3 Betalingstermijn consumenten

Indien de Klant een Consument is, zal een interest verschuldigd zijn aan de rentevoet conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (i.e. de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten, zoals gedefinieerd door artikel 2 van die wet). Dit vanaf de eerste kalenderdag die volgt op de dag waarop een eerste herinnering aan de Consument wordt verzonden indien de schuldeiser een KMO is.

Tevens zal in dat geval een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn als volgt: 20,00 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk is aan 150,00 euro; 30,00 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500,00 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500,00 euro is; 65,00 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500,00 euro met een maximum van 2.000,00 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500,00 euro is.

Deze interesten zijn slechts opeisbaar en het schadebeding is pas verschuldigd na een ingebrekestelling op duurzame drager onder de vorm van een eerste herinnering conform art. XIX.2. WER en na het verstrijken van de respijttermijn die dit wetsartikel voorziet, als de Consument zijn schuld binnen deze termijn niet heeft betaald.

Dit betreft de kosten van minnelijke invordering en laat onverminderd het recht op vergoeding van de kosten van gerechtelijke invordering zoals gerechtskosten (waaronder de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding) en uitvoeringskosten.

De eerste ingebrekestelling is kosteloos. Vanaf een tweede ingebrekestelling kan hiervoor een kost worden aangerekend van 7,50 euro vermeerderd met de op het ogenblik van de verzending geldende portokosten..

ARTIKEL 6: ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST - ALGEMEEN WEDERKERIG SCHADEBEDING

Wederkerig schadebeding
Indien één der partijen één van haar essentiële verbintenissen niet nakomt, zoals de tijdige betaling van de factuur of de tijdige levering, heeft de andere partij het recht om de overeenkomst zonder rechtelijke machtiging en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling te ontbinden. In dat geval is de in gebreke blijvende partij aan de andere partij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de waarde van het oorspronkelijk factuurbedrag, onverminderd het recht van de schuldeiser om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hoger werkelijk geleden schade.

ARTIKEL 7: LEVERING

7.1 Plaats van levering 
Tenzij anders overeengekomen, zal de opdrachtnemer de verkochte goederen leveren op het door de opdrachtgever opgegeven afleveradres. De opdrachtgever verbindt zich ertoe de goederen in ontvangst te nemen en daartoe de vereiste ruimte vrij te maken.

7.2 Geen inontvangstname 
Indien er geen aflevering plaatsvindt - om redenen die bij de opdrachtgever liggen - wordt nadien nog één keer zonder kosten een bezorging gedaan. Lukt het dan weer niet om de goederen te leveren, dan zal de opdrachtnemer de goederen gedurende een maximale periode van 30 dagen ter beschikking houden van de opdrachtgever. Binnen deze periode kunnen de goederen alsnog aangeleverd worden, voor zover de opdrachtgever de hiermee gepaard gaande kosten vooraf betaalt. Wanneer de periode van 30 dagen verstreken is, en de opdrachtgever de goederen nog steeds niet opgehaald heeft, mag de opdrachtnemer zich van de goederen ontdoen en zulks op kosten van de opdrachtgever. In dergelijke situatie blijft de verplichting tot volledige betaling van de oorspronkelijke factuur onverminderd bestaan.

7.3 Leveringstermijn 
Een door de opdrachtnemer opgegeven leveringstermijn heeft slechts een indicatieve betekenis, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een bindende termijn betreft. De opdrachtnemer is, ook bij een bindende termijn, slechts eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

7.4 Laattijdige levering 
Zodra de bestelling door de opdrachtnemer is overgedragen aan een vervoerder of koerierdienst, vervalt elke verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer bij een mogelijke laattijdige levering. De vervoerder of koerierdienst doet steeds al het mogelijke om een bestelling binnen de gestelde termijn af te leveren, echter zonder bindende afspraken. Een laattijdige levering kan ook nooit aanleiding zijn tot het weigeren van de goederen of het annuleren van een bestelling of opdracht.

ARTIKEL 8: RISICO – OVERDRACHT – EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 Eigendomsvoorbehoud 
De eigendom van de aangeleverde goederen zal pas op de opdrachtgever overgaan nadat deze al zijn contractuele verplichtingen voldaan heeft.

8.2 Risico-overdracht
De opdrachtgever draagt evenwel het risico voor verlies of beschadiging, vanaf het ogenblik dat de opdrachtnemer de goederen aan de vervoerder overhandigt. De opdrachtgever zal de vervoerder aanspreken in geval van verlies of beschadiging.

Deze paragraaf is eveneens van toepassing indien de goederen, in gevolge de procedure beschreven in artikel 7.2 niet in ontvangst genomen werden.

ARTIKEL 9: PROTESTPROCEDURE

9.1 Termijnen 
De opdrachtgever zal binnen acht dagen na levering nagaan of de geleverde goederen voldoen aan de overeenkomst. Dit betreft in ieder geval: aantal, opmaak, kleurstelling en andere uiterlijk waarneembare aspecten.

9.2 Procedure 
Protest van de opdrachtgever dient online via het portaal van de opdrachtnemer ingediend te worden. De opdrachtgever kan na in te loggen op zijn account, via “Orders en offertes”, doorgaan naar “Reclamaties”. Bij “Reclamaties” dient het formulier nauwkeurig ingevuld te worden. Verder dient bij ieder protest 30 exemplaren van het drukwerk waarover wordt gereclameerd toegevoegd te worden. Werd inmiddels een factuur ontvangen, dan moet ook een kopie van de factuur worden meegestuurd.

Als de opdrachtnemer het protest van de opdrachtgever heeft aanvaard, zal de opdrachtgever op eerste verzoek van de opdrachtnemer het betreffende drukwerk retourneren. De vervoerskosten zijn dan voor rekening van de opdrachtnemer. Indien de opdrachtgever het drukwerk ongevraagd retourneert zijn de vervoerskosten voor rekening van de opdrachtgever, ongeacht of de reclamatie naderhand terecht bleek.

ARTIKEL 10: BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, van de opdrachtgever of van derden. Onder indirecte schade of gevolgschade wordt onder andere verstaan: reputatieschade, verlies aan goodwill, omzet/winstderving.

De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is altijd beperkt tot het factuurbedrag (incl. BTW) van de opdracht waarin de aansprakelijkheidstelling door de opdrachtgever of de derde haar oorzaak vindt. Betreft de (oorzaak van) aansprakelijkstelling een deellevering, dan wordt het aansprakelijkheidsmaximum bepaald door de waarde van dat onderdeel van de opdracht.

De opdrachtnemer en/of haar aangestelden zijn volledig verantwoordelijk voor de aansprakelijkheid die het gevolg is van eigen opzet of grove schuld.

ARTIKEL 11: AUTEURSRECHTEN

11.1 Vermogensrechten 
Wanneer de opdrachtnemer, onder eender welke vorm ook, een werk verricht dat als een creatieproces in de zin van de wetgeving op intellectuele eigendom beschouwd wordt, behoudt de opdrachtnemer de rechten die voortvloeien uit dit werk, bijvoorbeeld het recht op reproductie. De opdrachtgever kan deze rechten slechts bekomen mits een schriftelijke overeenkomst die de overdracht van de rechten regelt. Op basis van voornoemde bepalingen, beschikt de opdrachtnemer-ontwerper van geïnformatiseerde gegevens en beelden, van een grafisch werkinstrument, van een matrix, enz. over de auteursrechten op deze producten. Deze bescherming is gebaseerd op de bepalingen van de wetgeving op intellectuele eigendom. De overdracht van auteursrechten en specifiek de overdracht van recht tot reproductie moet expliciet in een geschreven overeenkomst opgenomen worden. Deze overdracht kan niet voortvloeien uit het feit dat het creatieproces voorzien werd in opdracht of dat dit creatieproces speciaal vergoed werd. Ook de eigendomsoverdracht van het materiële product of de digitale gegevens aan de opdrachtgever geeft geen aanleiding tot de overdracht van auteursrechten. Behalve indien een specifiek exclusiviteitscontract afgesloten werd, heeft de opdrachtnemer het recht om zijn creatief werk opnieuw te gebruiken.

11.2 Recht tot reproductie 
Een opdracht met betrekking tot de reproductie van eender welk element dat door de opdrachtgever aangeleverd werd en dat onder de bepalingen van de wetgeving op intellectuele eigendom valt, impliceert dat de opdrachtgever over het reproductierecht beschikt. Hij vrijwaart de opdrachtnemer bijgevolg van rechtswege tegen elk geschil met betrekking tot het recht tot reproductie. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor inbreuken op reproductierechten van derden indien hij te goeder trouw de opdracht uitvoerde. Alleen de opdrachtgever is aansprakelijk.

ARTIKEL 12: OVERMACHT

Elke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis tegenover de wederpartij in geval van overmacht.

De partij die zich op overmacht beroept is niet verplicht om het ontoerekenbare en onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen.

In geval van overmacht worden de verplichtingen van de desbetreffende partij opgeschort. De partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van een overmachtssituatie te beperken. In geval de overmacht langer dan twee maanden zou duren, is de andere partij gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat de partij die zich op overmacht beroept tot betaling van enige vergoeding aan de andere partij kan worden gehouden

ARTIKEL 13: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

13.1 Toepasselijk recht
Onderhavige overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch Recht.

13.2 Bevoegde Rechtbank
Elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst wordt uitsluitend beslecht door de bevoegde rechtbanken van Gent – afdeling Kortrijk, het gebied waarin de onderneming van opdrachtnemer gevestigd is.

Puzzl BV (Print-Shop.be) - De Spijker 12 - 8540 Deerlijk - BE 0837.923.315 - RPR Gent - afd. Kortrijk.